ถุงกระดาษเร่งสุกมะม่วงโชคอนันต์ที่ทำจากวัชพืชตระกูลหญ้าผสมกับวัสดุนาโน ZnO-nanorods

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินทร แก่นภูเขียว, เกวลิน วิบูลปัญญาวัฒน์, ชัญญานุช รากโสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ น้อยพา, โกมล ศิริวัฒนกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะม่วงโชคอนันต์ผลผลิตทางการเกษตรที่มีความนิยมและมีราคาสูงในท้องตลาด เกษตรกรได้พบปัญหาในเรื่องผิวของมะม่วงที่มีสีไม่สม่ำเสมอ เกิดการเน่าเสียเนื่องจากแบคทีเรีย และผลผลิตสุกไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค การเร่งผลผลิตให้ทันต่อ ความต้องการของตลาด จึงมีความสำคัญสำหรับเกษตรกร

ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้ศึกษาถุงห่อผลไม้เร่งสุกจากวัชพืชตระกูลหญ้า วัสดุนาโน ZnO-nanorods ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการ Direct thermal decomposition โดยใช้ Zn- acetate เป็นสารตั้งต้น วัสดุนาโนที่สังเคราะห์ได้ถูกศึกษาลักษณะเฉพาะด้วย XRD, TEM, Uv-visible และ PL เพื่อช่วยเร่งการสุกและทำให้ผิวมะม่วงไม่เกิดเชื้อราในระหว่างกระบวนการสุก การทดลองนี้เป็นการผสมวัสดุนาโน ZnO-nanorods ในกระบวนการผลิตถุงกระดาษเร่งสุกใน อัตราส่วน 0.5กรัม : น้ำ 30 ลิตร, 1 กรัม : น้ำ 30 ลิตร,1.5 กรัม : น้ำ 30 ลิตรและ2 กรัม : น้ำ 30 ลิตร ตามลำดับ พบว่ามะม่วงที่มีส่วนผสม ZnO-nanorodsในถุงกระดาษเร่งสุก 0.5 กรัม สุกเร็วกว่าผลที่ห่อด้วยถุงกระดาษเร่งสุกที่ไม่มีส่วนผสมของ ZnO-nanorods ในขณะที่ถุงกระดาษเร่งสุกผสม ZnO-nanorods 1 กรัม,1.5กรัม และ 2 กรัม ไม่มีผลแตกต่างจาก 0.5 กรัมอย่างมีนัยสำคัญ จากการวัดและเก็บข้อมูลอุณหภูมิที่ถูกส่งผ่านทาง LINE Notify จาก Arduino ESP8285 NodeMCU, sensor DS18B20 ช่วงเช้า กลางวัน เย็น ตามลําดับของอุณหภูมิภายในถุงกระดาษเร่งสุกพบว่า ถุงกระดาษเร่งสุกที่มีส่วนผสมของ ZnO-nanorods มีอุณหภูมิคงที่มากกว่าถุงกระดาษเร่งสุกที่ไม่มีส่วนผสมของ ZnO-nanorods ซึ่งอุณหภูมิที่คงที่ จะอยู่ในช่วงอุณหภูมิ 30 – 35 องศาเซลเซียส ที่ทำให้เกิดแก๊สเอทิลีนที่ทำให้เกิดการสุกของมะม่วงได้ดีที่สุด

จากการทดลองนี้สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาถุงกระดาษเร่งสุกจากวัชพืช เพื่อผลไม้ชนิดอื่น และสามารถนำกระดาษชนิดนี้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้