นวัตกรรมเครื่องผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮันวา กะมินสิน, โนร์ดีณา มะมิง, มีรภัทร์ หะยียูโซ๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุฟรีย์ สาแม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้มีคลื่นจากทะเลที่พัดเข้ามากระทบกับชายฝั่ง โดยคลื่นในบริเวณนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้คลื่นในบริเวณนี้สูญเปล่าอย่างไร้ประโยชน์ เราจึงได้คิดค้นโครงงานนวัตกรรมนี้ขึ้นมาคือนวัตกรรมเครื่องผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเล(Beach Generator) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นทะเลส่วนนี้ได้อย่างคุ้มค่า และไม่สูญเสียประโยชน์