นวัตกรรมกรรไกรตัดเล็บสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โนรดีนา นิอูมา, อาซิฟ ยะยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้ป่วยกลุ่มอัมพาตครึ่งซีกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อาจเนื่องจากการประสบอุบัติเหตุ โรคจากการรับประทาน การสูบบุหรี่และอื่นๆ ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ การสร้างนวัตกรรมกรรไกรตัดเล็บ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ผู้ป่วยที่อัมพาตครึ่งซีกที่ไม่สามารถใช้แขนด้านใดด้านหนึ่ง ได้ใช้งานตัดเล็บด้วยตนเองได้ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการดูแลตัวเอง ลดภาระงานให้ครอบครัวและโรงพยาบาล รักษาความสะอาดร่างกายเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า ความสะอาดนอกจากจะเป็นพื้นฐานของสุขอนามัยที่ดีของบุคคลและสังคมแล้ว อิสลามยังถือว่า “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา” ด้วย ขั้นตอนการสร้างกรรไกรตัดเล็บพร้อมอุปกรณ์บริหารมือและนิ้วมือมีดังนี้ 1. คัดเลือกกรรไกรตัดเล็บตามขนาดที่เหมาะสมกับฐาน 2. เลื่อยไม้ยาว 4 นิ้ว และ กว้าง 4 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นฐานรองแล้วขูดส่วนหน้าประมาณ 1.5เซนติเมตร ให้เป็นหลุมเว้าเพื่อเป็นที่รองนิ้ว 3. เจาะไม้ให้เป็นช่องสำหรับใส่กล่องพลาสติกขนาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 0.5 เซนติเมตรไว้สำหรับเก็บเศษเล็บ 4. เจาะฐานส่วนหน้าของกรรไกรให้เว้า เพื่อเป็นทางผ่านของเศษเล็บ ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร ให้หล่นลงในกล่องพลาสติกที่อยู่ในช่องไม้ 5.เลื้อยไม้ยาวเพื่อทำแขนแว่นขยายยาว 2.5 นิ้ว และ กว้าง 0.5 นิ้ว แล้วไปติดที่ข้างฐานโดยยึดด้วยสกรู 6. เลื่อยไม้อัดยาว 3 นิ้ว กว้าง 1 นิ้วครึ่ง เพื่อใช้เป็นที่หนีบ 7. นำไม้ที่เตรียมไว้มาเลื่อยและขูดส่วนที่ไม่ต้องการออก เพื่อทำเป็นร่องฐานและวัดตามขนาดกรรไกรตัดเล็บ จากนั้นนำสกรูขนาดความยาว 1 เซนติเมตร มาเจาะผ่านก้านกรรไกรตัดเล็บทับบนไม้อัดที่ใช้เป็นฐาน 8. จากนั้นนำไม้อัดที่ตัดตามแบบที่ต้องการมาใช้ต่อกับที่หนีบของกรรไกรตัดเล็บโดยยึดด้วยกาวปืนเพื่อให้ติดแน่นมากขึ้น 9. นำแผ่นไม้ที่มีความกว้าง 10 เซนติเมตร และความยาว 4 นิ้ว โดยทำเป็นกล่องไม้ และฝาที่ถูกเจาะรูให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตส่วนหนึ่ง ได้แก่ รูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แต่ละด้านยาว 3 เซนติเมตร จำนวน 3 รุป รูปหกเหลี่ยม แต่ละด้านยาว 1.5 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป พร้อมติดตั้งคีย์บอร์ดอีกส่วนหนึ่ง มีความกว้างและความยาว 2 เซนติเมตร 10. นำฟิวเจอร์บอร์ดตัดเป็นรูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ รูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แต่ละด้านยาว 3 เซนติเมตร จำนวน 3 รุป รูปหกเหลี่ยม แต่ละด้านยาว 1.5 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป 11. นำราวสแตนเลสที่มีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร จำนวน 4 แท่ง ประกอบเข้ากับราวสแตนเลสที่มีความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ด้วยข้อต่อเหล็ก 12. นำราวสแตนเลสมาประกอบบริเวณด้านข้างของกล่องไม้และเชื่อมด้วยตัวปรับระดับ 13. เมื่อต้องการใช้งานสามารถนำลูกบอลยาง แผ่นยางพารา และที่บีบมือ ติดกับราวสแตนเลสที่มีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และนำฟิวเจอร์บอร์ดทรงเรขาคณิต หลอด และไม้ไอติม หยอดใส่ตามรูปทรงบนฝากล่องไม้ 14. นำแลกเกอร์มาทาเคลือบไม้ทั้งสองส่วนเพื่อรักษาเนื้อไม้ให้มันวาวและสวยงามเพิ่มมากขึ้น 15. นำปุ่มยางติดข้างใต้ของฐานกรรไกรตัดเล็บ และของกล่องไม้ 16. นำแบบสอบถามให้ผู้ทดลองใช้ประเมินผล จากการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการตัดเล็บพบว่าผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกใช้เวลาในการตัดเล็บในแต่ละนิ้วเฉลี่ย 15.5 วินาที ใช้เวลาในการตัดเล็บมือแต่ละข้างเฉลี่ย 77.5 วินาที และในคนปกติใช้เวลาในการตัดเล็บในแต่ละนิ้วเฉลี่ย 5.2 วินาที ใช้เวลาในการตัดเล็บมือแต่ละข้างเฉลี่ย 26 วินาที และผลจากการทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จำนวน 10 ราย ผู้ชาย 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 และ ผู้หญิง 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งมีอายุ 40 ปีขึ้นไป เมื่อช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ กลุ่มเทคนิคงานบริการ งานแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 4 ราย และบ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 1 ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 2 ราย ด้วยการประเมินจากการใช้งานและสอบถามข้อมูลในเชิงปริมาณ พบว่า 1. ความสวยงามของชิ้นงาน มีความพอใจมากที่สุด 4 คน คิดเป็น 40% พอใจมาก 4 คน คิดเป็น 40% และพอใจปานกลาง 2 คน คิดเป็น 20% 2. ความปลอดภัยในการใช้งาน มีความพอใจมากที่สุด 2 คน คิดเป็น 20% พอใจมาก 4 คน คิดเป็น 40% พอใจปานกลาง 2 คน คิดเป็น 20% และพอใจน้อย 2 คน คิดเป็น 20% 3. สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีความพอใจมากที่สุด 6 คน คิดเป็น 60% และพอใจมาก 4 คน คิดเป็น 40% 4. สะดวกในการใช้งาน มีความพอใจมากที่สุด 6 คน คิดเป็น 60% และพอใจมาก 4 คน คิดเป็น 40% 5. เป็นนวัตกรรมที่เหมาะกับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก มีความพอใจมากที่สุด 8 คน คิดเป็น 80% และพอใจมาก 2 คน คิดเป็น 20% จากการประเมินเชิงปริมาณดังกล่าวจะเห็นได้ว่านวัตกรรมกรรไกรตัดเล็บมีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมีความประทับใจชิ้นงานและสามารถนำชิ้นงานมาใช้ประโยชน์ในการตัดเล็บเมื่อต้องอยู่คนเดียวได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองลดภาระของคนในครอบครัวได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงออกแบบเพิ่มเติมในเรื่อง การเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น