การปรับปรุงพื้นที่ผิวของถ่านชีวภาพจากกะลามะพร้าวสำหรับใช้เป็นตัวดูดซับแคดเมียมในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติวุฒิ วั่นซ้วน, ภูตะวัน ขจีรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชารีฟ สุรินราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลหะหนักแคดเมียมซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสี หรือโรงงานแบตเตอร์รี่ ฯลฯ โดยตัวโลหะหนักแคดเมียมนั้นจะปนเปื้นอยู่ในน้ำและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และหากมนุษย์ได้รับโลหะหนักแคดเมียมในปริมาณมาก อาจเกิดการสะสมและก่อให้เกิดอาการร้ายแรงต่างๆ เช่น เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ปวดหัว และหากสะสมเป็นเวลานานมีโอกาสทำให้เกิดไตวาย ด้วยเหตุนี้การกำจัดแคดเมียมจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาครั้งนี้และต้องการที่จะลดโลหะแคดเมียมที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ โดยคณะผู้จัดทำได้นำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติซึ่งคือกะลามะพร้าว มาแปรรูปให้เป็นตัวถ่านชีวภาพที่มีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักได้ โดยทางคณะผู้จัดทำเลือกที่จะใช้ตัวดูดซับที่ทำจากถ่านชีวภาพ แล้วนำมาปรับปรุงพื้นที่ผิว เพื่อให้ได้พื้นที่ผิวที่เหมาะสมสำหรับการดูดซับแคดเมียม