การพัฒนาคุณภาพของน้ำบูดูโดยการฉายรังสีแกมมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟารีญา เหมมา, ฟาริส หลังเศษ, ธนิกา แลนิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุษรินทร์ จิตเส้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จังหวัดปัตตานีเป็นบ้านเกิดของสมาชิกในกลุ่มของข้าพเจ้า ซึ่งมีพื้นที่ที่ติดทะเล ชาวบ้านประกอบอาชีพประมง ปลาขนาดเล็กที่เหลือจากการขายจะนำมาหมักเป็นน้ำบูดู ซึ่งมีลักษณะคล้ายน้ำปลาแต่เนื้อสัมผัสข้นกว่า และเป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัดปัตตานี ปัจจุบันการผลิตน้ำบูดูของชาวบ้านเป็นวิธีดั้งเดิม แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งในกระบวนการผลิตยังไม่ถูกสุขลักษณะที่จะได้น้ำบูดูที่มีคุณภาพเพราะขั้นตอนการหมักปลา บางครั้งไม่ได้ทำการล้างปลา สถานที่ง่ายต่อการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอก อาจทำให้เกิดยีสต์และราบางชนิดปะปนอยู่ในน้ำบูดูซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภค สมาชิกในกลุ่มจึงต้องการศึกษาจุลินทรีย์ที่พบในน้ำบูดู เพื่อแยกว่าจุลินทรีย์ตัวไหนส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำบูดู ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำบูดูเลขที่ 325/2547 น้ำบูดูต้องเป็นของเหลวขุ่น มีตะกอนเมื่อวางทิ้งไว้ มีสีและกลิ่นตามธรรมชาติ ไม่มีสิ่งแปลกปลอมและสิ่งปนเปื้อนเจือปน ในตัวอย่างต้องไม่พบจุลินทรีย์ Salmonella เกิน 25 กรัม , Staphylococcus aureus เกิน 0.1 กรัม และ Clostridium perfringens เกิน 0.01 กรัม ราต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม ไม่พบยีสต์ 1x105 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม โดยมีขั้นตอนกระบวนการดังนี้ 1.เก็บตัวอย่างน้ำบูดู ชนิดข้น และนำตัวอย่างมาส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูว่ามีเชื้ออะไรบ้าง โดยใช้งานวิจัยอ้างอิง 2. ทำการศึกษาจุลินทรีย์ที่พบ โดยศึกษาคุณลักษณะ ข้อดีและข้อเสียของจุลินทรีย์ที่พบในน้ำบูดู

สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีและชื่นชอบในรายวิชานี้มาก โดยธาตุกัมมันตรังสีมีประโยชน์ที่สามารถใช้ในการถนอมอาหารได้ คือรังสีแกมมา ที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูง เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้จากธาตุกัมมันตรังสี โคบอลต์-60 ซึ่งสามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ไม่มีพิษตกค้างจึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีผลผลิตทางการเกษตรหลายอย่างที่ได้ผ่านการถนอมอาหารด้วยวิธีนี้ โดยจะเรียกอาหารเหล่านั้นว่า ‘อาหารอาบรังสี’ สมาชิกในกลุ่มได้เล็งเห็นปัญหาคุณภาพของน้ำบูดู จึงเกิดแนวคิดที่จะนำความรู้ทางด้านธาตุกัมมันตรังสีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของน้ำบูดู โดยศึกษาความยาวคลื่นของรังสีแกมมาที่สามารถกำจัดจุลินทรีย์ดังกล่าวได้ หลังจากนั้นนำตัวอย่างน้ำบูดูที่หมักโดยชาวบ้านมาฉายรังสีแกมมา วิธีนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตน้ำบูดู และทำให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำบูดูที่มีคุณภาพ รวมถึงเป็นการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้กระบวนการผลิตที่ถูกหลักอนามัย และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนที่ผลิตน้ำบูดูอีกด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพของน้ำบูดูด้วยการฉายรังสีแกมมา