กังหันผลิตกระเเสไฟฟ้าจากการสัญจรบนถนน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ จันทร์คง, ณิชาภัทร ปัจฉิมศิริ, อาริยา ธรรมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพลา ทองแป้น, นที ทองดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้นําเสนอการออกแบบกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าจากการสัญจรบนถนนโดยอาศัยหลักการรับพลังงานกลจากกระแสลมที่เกิดจากการสัญจรทางการจราจรของรถทุกชนิดที่เคลื่อนที่ผ่านไปมาบนถนนมาเปลี่ยนรูปพลังงานให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในการคมนาคมบนถนน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและยังเป็นพลังงานทางเลือกอีกด้วย

ซึ่งหลักการในการสร้างกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าจากการสัญจรบนถนนคือการใช้ใบพัดแนวตรงรับพลังงานกลหรือแรงที่เกิดจากเคลื่อนที่ของรถ โดยเมื่อมีการสวนกันของรถบนท้องถนนพลังงานที่เกิดจะเกิดเป็นพลังงานกลจากนั้นจะถูกเปลี่ยนรูปพลังงานไปเป็นพลังงานไฟฟ้าจากการทำงานของมอเตอร์ที่เป็นฐานอยู่ล่างสุดของกังหัน โดยมอเตอร์ที่ใช้จะเป็นมอเตอร์ขนาด350วัตต์ เมื่อมอเตอร์เปลี่ยนรูปพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วจะถูกเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ขนาด12วัตต์เพื่อให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้แม้ในยามที่ไม่มีพลังงานกล นอกจากนี้ยังมีโซลาร์เซลล์ติดอยู่บริเวณด้านบนของกังหันเพื่อให้รับพลังงานแสงอาทิตย์และทำให้พลังงานไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น โดยกระบวนการในการทำงานคือ รับพลังงานกลจากการเคลื่อนไหวของใบพัดมาเปลี่ยนรูปให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการทำงานของมอเตอร์จากนั้นส่งต่อพลังงานไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่เพื่อเตรียมพร้อมส่งพลังงานไปใช้กับไฟข้างถนน และต้องการให้กระแสไฟฟ้าเสถียรมากขึ้นจึงเพิ่มแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและเก็บไว้ที่แบตเตอรี่เช่นเดียวกัน ซึ่งกังหันผลิตไฟฟ้าจากการสัญจรบนท้องถนนที่กล่าวมานี้ จะสามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นที่ต้องการและสำคัญต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันนอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและยังเป็นสิ่งประดิษฐ์สร้างพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ในอนาคตได้อีกด้วย