การพัฒนาไบโอพลาสติกจากเปลือกกล้วยเพื่อใช้เป็นถุงเพาะชำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตวิชญ์ ราชนาคำ, นิติมร เพ็ชรแก้ว, ศุภกร อาจโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัตร อ้ายแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไบโอพลาสติกคือพลาสติกที่ย่อยสลายได้และผลิตได้จากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ หรือเรียกกันว่า สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ(Bio Compostable) โดยการนำเปลือกกล้วยไปสกัดเซลลูโลสและนำเซลลูโลสมาขึ้นรูปเป็นถุงเพาะชำ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายและการเจริญเติบโตของพืช