การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสจากสารสกัดในยอดอ่อนกระถินไทยและหัวข้าวเย็นเหนือในหลอดทดลอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนันธร รุ่งไพบูลย์กิจ, ชิษณุพงศ์ ปราชญ์วินิต, สุชาดา พรมสุรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ, ธีรพัฒน์ ขันใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการนำเอาสารสกัดจากยอดอ่อนกระถินไทยและสารสกัดจากหัวข้าวเย็นเหนือมาเปรียบเทียบการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสในผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับภาวะดื้ออินซูลิน โดยทดลองในหลอดทดลองซึ่งการสกัดมีวิธีดังนี้ เตรียมผงข้าวเย็นเหนือเเละผงกระถิน อย่างละ 1 กรัม จากนั้นนำใส่ลงในบีกเกอร์เเละเติมน้ำกลั่น 100 มิลลิตร ต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เเละปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นลง จะได้สารละลาย 1 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาเติมสารละลาย 1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงในน้ำกลั่นที่มีปริมาตร 8 มิลลิลิตร จะได้สารละลาย 0.2 เปอร์เซ็นต์ คนให้เข้ากัน จากนั้นทำซ้ำโดยเติมสารละลาย 1 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงในน้ำกลั่น 3 มิลลิลิตร 1.4 มิลลิลิตร 0.5 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน จะได้สารละลาย 0.4 เปอร์เซ็นต์ 0.6 เปอร์เซ็นต์ เเละ 0.8 เปอร์เซ็นต์ นำมาทดลองโดยใช้เวลาเป็นตัวเปรียบเทียบในการเปลี่ยนสีเมื่อหยดไอโอดีน 1 หยด ลงในแป้งต้มสุก 3 มิลลิลิตร ที่ผสมเอนไซม์อะไมเลส 3 มิลลิลิตร เเละเติมสารสกัดที่มีความเข้มข้น 0.2 % , 0.4 %, 0.6 %,0.8 % และ 1% ตามลำดับ หากเปลี่ยนสีช้าหรือไม่เปลียนสีแสดงว่าสารสกัดไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลส แหกเปลียนสีไวแสดงว่าสารสกัดนั้นมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลส