การพัฒนาแอปพลิเคชั่น CanecheckChat สำหรับการวินิจฉัยโรคอ้อยและอาการผิดปกติของต้นอ้อยเบื้องต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญาพร คงไว, สิรวิชญ์ คำมีผล, ศุปิภรณ์ วงค์ไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ, สุนีย์ ยามี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“เกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนไทยมาทุกสมัยประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตร การพัฒนาการเกษตรจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาประเทศ” (คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗) สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอ้อย สามารถสรุปได้ว่าอ้อยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง โดยใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารเเปรรูป นอกจากนี้อ้อยยังจัดเป็นพืชพลังงานทดเเทนอีก ชนิดหนึ่งที่มีการนำไปสกัดเป็นเเอลกอฮอล์แล้วนำมาผสมกับน้ำมันเป็นเเก๊สโซฮอล์เพื่อทดแทนน้ำมันปิโตเลียมที่ใช้กันในปัจจุบัน “ปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยรวมทั้งสาเหตุอื่นๆ ทำให้อ้อยมีอาการผิดปกติที่ส่งผล กระทบให้อ้อยไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติ ผลผลิตที่ได้ไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องได้รับความเสียหายจากต้นทุนการผลิตที่ใช้ไปหรือต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขอาการผิดปกติของอ้อย แต่ในบางครั้งอาจทำให้อ้อยไม่สามารถให้ผลผลิตกลับมาได้อย่างเดิม การที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้เกี่ยวข้องจะผลิตขยายอ้อยให้ได้ประสิทธิภาพและได้รับผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งได้รับผล

กระทบจากปัญหาความผิดปกติของอ้อยอันเกิดจากโรคแมลง ศัตรูอ้อยและสาเหตุอื่นๆ น้อยที่สุด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความสามารถรู้ ทักษะในการจำแนกชนิดและลักษณะอาการของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอ้อยให้ได้ อย่างถูกต้องและรวดเร็วเพื่อให้สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาความผิดปกติได้อย่างได้อย่างทันท่วงที การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์เกือบจะทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และสะดวกง่ายยิ่งขึ้น

จากข้อมูลข้างต้น จึงมีแนวคิดพัฒนาโครงงาน เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน“CanecheckChat” เพื่อวินิจฉัยโรคอ้อยและอาการผิดปกติของต้นอ้อยเบื้องต้น และเป็นเครื่องมือทางเลือก