การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และเพิ่มศักยภาพในการเลี้ยงจิ้งหรีดทองดำ Gryllus bimaculatus ด้วยการเสริมพืชท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของโปรตีนจิ้งหรีด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาธิป อำนวนคณะ, ธนาทร สอนโยธา, พสิษฐ์ สินสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกภพ รงคสิริวัฒนกุล, ศุภร อังษานาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดทองดำ โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดทองดำ คือ อุณหภูมิ ความชื้น ชนิดของเเสง ความเข้มเเสง เเละชนิดอาหารที่ผลต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดทองดำ ต่อมาได้ศึกษาอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดทองดำที่เสริมด้วยพืชในท้องถิ่น ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของจิ้งหรีดทองดำที่นำไปเเปรรูปเป็นอาหาร โดยมีการออกเเบบเเละประดิษฐ์กล่องสำหรับเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดทองดำเเบบอัตโนมัติ