การศึกษาเปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์กันกระแทกจากทะลายปาล์ม เปลือกข้าวโพด และกาบลูกตาล เพิ่มประสิทธิภาพโดยสารสกัดนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิกา รานอก, พิชญ์นรี เหลืองวิภูษาวาณิช, อรจิรา แตงอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภร อังษานาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์