การพัฒนาแผ่นคลุมดินเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในการปลูกพืชกระถาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ เพ็งเจริญ, กิตติพัฒน์ กัณหา, มนัสวี เหล่าต้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภร อังษานาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“การพัฒนาแผ่นคลุมดินเพื่อการอนุรักษ์ดินในการปลูกพืชกระถาง”มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดเส้นใยพืชของเปลือกมะพร้าว เปลือกทุเรียน และทะลายปาล์ม ที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปและการกักเก็บความชื้นในดิน จากการศึกษาชนิดเส้นใยพืช 3 ชนิด ได้แก่ เปลือกมะพร้าว เปลือกทุเรียน และทะลายปาล์ม พบว่า เส้นใยเปลือกมะพร้าวเหมาะสมกับการขึ้นรูปโดยมีค่าประสิทธิภาพของความชื้นในดิน คือ 15% หลังจากนั้น 3 วันความชื้นลดลง 10% และ ผ่านไป 10 วันความชื้นลดลงเหลือ 5% มีค่าความเป็นกรด-เบสของดิน คือ 7 การดูดซึมน้ำอยู่ที่ 18.14 ความเค้นอัด 130.38 นิวตันต่อตารางเมตร ความเค้นดึง 5.34 นิวตันต่อตารางเมตร และมีความหนาแน่น 4.15 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จากนั้นศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยเปลือกมะพร้าวโดยใช้เส้นใยจากเปลือกมะพร้าวปริมาณ 100, 120 และ 140 กรัม พบว่า แผ่นคลุมดินที่เติมเส้นใยจากเปลือกมะพร้าวปริมาณ 140 กรัม เหมาะสมกับการขึ้นรูปโดยมีค่าประสิทธิภาพของความชื้นในดิน คือ 18.8% หลังจากนั้น 4 วันความชื้นลดลง 15.6% และผ่านไป 12 วันความชื้นลดลงเหลือ 12.2% มีค่าความเป็นกรด-เบสของดิน 7 การดูดซึมน้ำอยู่ที่ 20.32 ความเค้นอัด 134.67 นิวตันต่อตารางเมตร ความเค้นดึง 6.09 นิวตันต่อตารางเมตร และมีความหนาแน่น 1.23 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จากนั้นเพิ่มประสิทธิภาพไส้มันสำปะหลังที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการกักเก็บความชื้นในดิน.พบว่า แผ่นคลุมดินที่มีไส้มันสำปะหลังปริมาณ 15 กรัม เหมาะสมกับการขึ้นรูปโดยมีค่าประสิทธิภาพของความชื้นในดิน คือ 20% หลังจากนั้น 5 วันความชื้นลดลง 15% และผ่านไป 15 วันความชื้นลดลงเหลือ 10% มีค่าความเป็นกรด-เบสของดิน 7 การดูดซึมน้ำอยู่ที่ 25.78 ความเค้นอัด 130.34 นิวตันต่อตารางเมตร ความเค้นดึง 5.98 นิวตันต่อตารางเมตร และมีความหนาแน่น 1.39 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จากนั้นเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดราในแผ่นคลุมดินโดยการใส่น้ำมันหอมระเหยจากอบเชย 1%, 2%, 3% และ 4% ตามลำดับ พบว่า แผ่นคลุมดินที่มีน้ำมันหอมระเหยจากอบเชย 2% ช่วยในการป้องกันการเกิดราได้ดีที่สุด โดยสามารถป้องกันการเกิดราภายในระยะเวลา 90 วัน