ประสิทธิภาพการกำจัดลูกน้ำยุงด้วยน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานิศร สุทธวงค์, สิริยากร ไชยวิราช, บัวบูชา สอนสุภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุง เป็นแมลงที่สร้างความรำคาญและเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ การใช้สารเคมี เช่น ทรายอะเบท กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในระยะลูกน้ำ เป็นวิธีการที่ง่ายและได้ผลดี เนื่องจากทรายอะเบท มีสารเทมีฟอสที่ออกพิษรุนแรงแรงต่อลูกน้ำของยุง แต่ผลที่ตามมาคือก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นและน้ำขุ่น ดังนั้นการใช้พืชสมุนไพรหรือน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูป จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาทดแทนการใช้สารเคมีได้ โครงงานนี้จึงทำการเตรียมน้ำหมักชีวภาพจากสารสกัดเปลือกมะม่วง ผสมกับแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var. israelensis ที่เพาะเลี้ยงจากน้ำล้างเส้นขนมจีน จากนั้นนำน้ำหมักที่ได้ ศึกษาอัตราการตายของลูกน้ำยุง เพื่อบอกถึงประสิทธิภาพในการกำจัด และเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำในแหล่งเพาะพันธุ์ก่อนและหลังการใช้น้ำหมัก โดยวิธีวิเคราะห์ความเป็นด่างของน้ำด้วยวิธี phenolphthalein methyl orange indicator วิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการ ในการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยวิธี Azide Modification of Iodometric Method