ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงโดยสารสกัดซิลเวอร์นาโนจากใบบัวบก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อพิชญา คำแพง, อภิสรา ดอกไม้กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว เข้ามามีส่วนสำคัญกับชีวิตของคนเรามากขึ้น เนื่องจากสภาพ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสัตว์เลี้ยงจึงเข้ามาทดแทนและดูแลจิตใจได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามสัตว์เลี้ยงดังกล่าวมักมี

โรคที่เกิดกับตัวของสัตว์เลี้ยง นั่นคือ โรคทางผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราในกลุ่มเดอร์มาโตไฟท์ (Dermatophytes)

ประกอบกับการนำความรู้และการสังเคราะห์อนุภาคในระดับนาโนเพืรอนำมาใช้ในทางการแพทย์มี

ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นโครงงานนี้ผู้พัฒนาจึงสนใจที่จะสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยสาร

สกัดจากใบบัวบกตรวจสอบการเป็นอนุภาคโดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Vis

spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 300 – 700 นาโนเมตร นำสารสังเคราะห์ที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพ

การยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคทางผิวหนังในสัตว์ดำเนินทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ โดยการวัดขนาดของ

เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา และนำข้อมูลที่ได้คำนวณหาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา