การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชที่ให้ความเค็มในการ ยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยากร ภูบรรทัด, บุญญาพร เจริญสุข, ทิวากร เวียงเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มิยาวดี หาโกสีย์, ศิวะ ปินะสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชที่ให้ความเค็มในการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาค่าความเค็มจากพืชทั้ง 3 ชนิด และเปรียบเทียบกับค่าความเค็มจากเกลือแกง 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชที่ให้ความเค็มในการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ทำให้แผลเป็นหนอง 3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากสารสกัดจากพืชที่ให้ความเค็ม โดยคณะผู้จัดจัดทำได้แบ่งเป็น 3 การทดลอง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ การทดลองที่ 1 การศึกษาค่าความเค็มจากพืชทั้ง 3 ชนิด และเปรียบเทียบกับค้าความเค็มจากเกลือแกง โดยนำสารสกัดสมุนไพรที่ได้จากการต้มหยดลงบน Salinity refractometry เพื่อหาค่าความเค็มของสมุนไพรแต่ละชนิด แล้วนำไปเปรียบเทียบกับค่าความเค็มของเกลือ การทดลองที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชที่ให้ความเค็มในการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ทำให้แผลเป็นหนอง โดยสกัดสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ด้วยตัวทำละลายที่ต่างกันแล้วเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย staphylococcus aureus ของสารสกัดทั้ง 3 ชนิด โดยวิธีการ agar well diffusion การทดลองที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากสารสกัดจากพืชที่ให้ความเค็ม โดยนำพืชสมุนไพรไปตากจนแห้งหลังจากนั้นนำสมุนไพรตากแห้งไปปั่นหยาบ และเก็บใส่กล่องเผื่อทำการแต่งกลิ่นและบรรจุภัณฑ์ในการต่อไป