การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัสวรรณ ภูตะโชติ, อาทิติยา สีระรวม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มิยาวดี หาโกสีย์, ศิวะ ปินะสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากมังคุด ขมิ้นชัน และทานาคา ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus ที่ทำให้เกิดสิว 2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรที่ดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus ในความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 3.เพื่อผลิตแผ่นซับหน้ามันที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรที่ดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus

ซึ่งพืชสมุนไพรที่นำมาทำการศึกษมา ได้แก่ มังคุด ขมิ้นชัน และทานาคา โดยคณะผู้จัดทำได้แบ่งเป็น 3 การทดลอง การทดลองแรกคือการสกัดสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรเพื่อให้ได้สาร Curcumin, Xanthones และ Suberosinจากนั้นนำไปทดลองในการทดลองที่ 2 คือการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพเพื่อได้สารสกัดหยาบที่ดีที่สุดโดยการทดลองการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus ด้วยวิธีการ Paper disc และในการทดลองสุดท้ายคือการนำสารสกัดหยาบที่ดีที่สุดมาขึ้นรูปโดยใช้สารไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้งร่วมกับสารอื่นๆเพื่อให้ได้แผ่นซับหน้ามันที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร