การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจาก กระเทียม , หอมใหญ่ ที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อรา Microsporum canis ที่ทําให้แผลอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติเดช ชีวะโอสถ, นายบุณยวีร์ เนื่องพลี, ปภาสิตา ภูผาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวะ ปินะสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานประเภทโครงงานทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก กระเทียม และ หอมใหญ่ ในการยับยั้งเชื้อรา microsporum canis ที่ทําให้เกิดเชื้อราบนแมวและผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อบนมนุษย์ ผู้จัดทําได้ศึกษาและพบว่ามีสาร alicin ที่สกัดได้จํานวนมากจากพืชสมุนไพรเป็นสารประกอบในกลุ่ม organosulfur ลักษณะเป็นของเหลวมีสีเหลืองเล็กน้อย ทางเราจึงต้องการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรที่ต่างกันในการยับยั้งเชื้อรา microsporum canis