เครื่องอัดกระป๋อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสวรรณ บัวแก้ว, ชาลินี สุวรรณ, จุฬารัตน์ สันหลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณีรัตน์ แก้วพา, จารี สุดจำนงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชนะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องอัดกระป๋อง มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องอัดกระป๋อง ศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องอัดกระป๋อง และเปรียบเทียบการอัดกระป๋องด้วยเครื่องอัดกระป๋องที่ประดิษฐ์ขึ้นกับการอัดกระป๋องด้วยมือ จากการศึกษาพบว่า เมื่อศึกษาวิธีการอัดกระป๋องของชาวบ้านและร้านรับซื้อของเก่า พบว่าชาวบ้านและร้านรับซื้อของเก่าใช้วิธีการอัดกระป๋องโดยการบีบด้วยมือเป็นเวลา 5 นาที ได้จำนวนกระป๋องเฉลี่ย 10.67 ใบ น้ำหนักกระป๋องเฉลี่ย 144.53 กรัม และเมื่อใช้ค้อนทุบได้จำนวนกระป๋องเฉลี่ย 15.33 ใบ น้ำหนักกระป๋องเฉลี่ย 207.77 กรัม

เมื่อศึกษาประสิทธิภาพในการอัดกระป๋องของเครื่องอัดกระป๋องกับการอัดกระป๋องของชาวบ้านและร้านรับซื้อของเก่า พบว่าเมื่ออัดกระป๋องด้วยเครื่องอัดกระป๋องเป็นเวลา 5 นาที ได้จำนวนกระป๋องเฉลี่ย 61.67 ใบ มากกว่าการบีบด้วยมือซึ่งได้จำนวนกระป๋องเฉลี่ย 10.67 ใบ และการใช้ค้อนทุบได้จำนวนกระป๋องเฉลี่ย 15.33 ใบ และการอัดกระป๋องด้วยเครื่องอัดกระป๋องเป็นเวลา 5 นาที ได้น้ำหนักกระป๋องเฉลี่ย 835.58 กรัม มากกว่าการบีบด้วยมือซึ่งได้น้ำหนักกระป๋องเฉลี่ย 144.53 กรัม และการใช้ค้อนทุบได้น้ำหนักกระป๋อง 207.77 กรัม

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบจำนวนกระป๋องและน้ำหนักกระป๋องก่อนอัดและหลังอัดต่อหน่วยพื้นที่เดียวกันพบว่าเมื่ออัดกระป๋องด้วยเครื่องอัดกระป๋องแล้วนำไปเก็บในภาชนะขนาดเท่ากันจะได้จำนวนกระป๋องมากกว่าปกติถึง 5.6 เท่า

ดังนั้นการใช้เครื่องอัดกระป๋องในการอัดกระป๋องมีประสิทธิภาพดี สะดวกและปลอดภัย