เครื่องเก็บพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรรเพชญ์ เเพน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เย็นจิตร วงศ์พิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชนะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำไร่พริกของเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก หรือเกษตรกรบางครัวเรือนที่ปลูกพริกเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวนั้นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งที่จะได้พริกไปจำหน่ายคือการเก็บพริก จากการเก็บพริกด้วยมือทำให้ทราบว่าเป็นงานที่ไม่ง่าย บางครั้งมีกิ่งพริกหัก ยอดขาด และปวดแสบปวดร้อนมือ คณะผู้จัดทำโครงงาน จึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก โดยมีแนวคิดว่าไม่ต้องให้มือสัมผัสพริกหรือถ้าสุดวิสัยก็ให้สัมผัสน้อยที่สุด กิ่งและยอดพริกไม่หัก ไม่เกิดความเสียหายกับต้นพริก เก็บได้รวดเร็วกว่าการเก็บด้วยมือ จึงคิดหาวิธีการสร้างเครื่องเก็บพริก โดยออกแบบจากปืนยิงแก๊ส กรรไกรผ่าตัด กรรไกรปากนกแก้วเก็บผลไม้ แล้วจึงเลือกอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ได้เครื่องเก็บพริกที่มีลักษณะเป็นด้าม มีแขนหรือท่ออลูมิเนียมเล็กๆ ยื่นออกไปเพื่อสอดใส่กลไก ในการดึงสปิงให้กรรไกรตัดพริกได้และพริกหล่นลงในภาชนะรองรับได้พอดี เพื่อประดิษฐ์เครื่องเก็บพริกที่มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการเก็บพริกได้ดีกว่าการเก็บด้วยมือ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องเก็บพริก ตลอดจนทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเก็บพริกเปรียบเทียบกับการเก็บกับมือโดยการนำปืนยิงแก๊สมาแยกส่วนประกอบภายในออกเจาะและตัดแต่งโกร่งไกปืนเพื่อสอดสายสลิงเข้ากับปลายปืนยิงแก๊ส โดยผ่านบู๊ทเดิม นำกรรไกรมาประกอบกับปลายปืนยิงแก๊ส สอดใส่สปริงระหว่างด้ามกรรไกรทั้งสองด้าน ดึงสายสลิงเข้ารูเจาะด้ามกรรไกร พร้อมกับทดลองระยะการตัดของกรรไกร แล้วดึงสายสลิงมาล็อค ทำที่รองรับพริกโดยการตัดแต่งขวดนำยาล้างจานซันไลต์ให้ส่วนปากขวดสวมใส่ถุงผ้ารองรับพริก ส่วนอีกด้านให้อยู่ด้านล่างกรรไกรเพื่อรองรับพริกใต้กรรไกร ผลการทดสอบประสิทธิภาพการตัดพริกเมื่อนำเครื่องเก็บพริกไปทดลองใช้ โดยเปรียบเทียบกับการเก็บพริกด้วยมือ พบว่า เครื่องเก็บพริกสามารถเก็บพริกได้เร็วกว่าการเก็บด้วยมือ และกิ่ง ยอด ดอกพริกไม่เสียหาย เพิ่มความสะดวกและรายได้ให้แกเกษตกร