แอพพลิเคชันสำหรับบริจาคเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลลิตา ดีพูน, ลักษณาพร สุราวุธ, ภัทราวดี ขอสินกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้น แต่พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์รับบริจาคเลือดยังเป็นปัญหาที่ยังสามารถพบได้ทั่วไปในปัจจุบัน ปัญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุถือเป็นปัจจัยหลักๆในการเสียชีวิตของคนไทย ซึ่งโดยมากเกิดจากสาเหตุการขาดโลหิต ทั้งนี้เป็นเพราะหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงทำให้พบพันธ์การขอรับบริจาคโลหิตตามสื่อโซเชียล การประชาสัมพันธ์เช่นนี้ มีข้อบกพร่องหลายๆอย่างเช่น ในภูมิลำเนาที่ห่างไกลกัน ไม่สามารถให้บริจาคโลหิตได้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการประชาสัมพันธ์ด้านการรับบริจาคโลหิตว่ายังมีศักยาภาพที่ดีไม่เพียงพอในปัจจุบัน ส่งผลไปถึงการเสียชีวิตที่มากขึ้นอีกด้วย

ทางคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการติดต่อสื่อสารขอรับบริจาคโลหิตโดยตรง เพื่อความสะดวกสบายในการขอรับหรือบริจาคโลหิต ที่มีแจ้งเตือนการขอรับบริจาคโลหิตแก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตในพื้นที่ใกล้เคียง และทางคณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะพัฒนาฟังก์ชันในการบันทึกประวัติของผู้ขอรับหรือผู้บริจาคโลหิต เพื่อสะดวกสบายต่อการบันทึกข้อมูลมากกว่าสมุดพกสำหรับบันทึกข้อมูลซึ่งอาจพบปัญหาในเรื่องการทำสมุดหายได้ นำไปสู่การลดปัญหาด้านการสื่อสารขอรับบริจาคโลหิตเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทยด้วย