แอพพลิเคชั่นพ่อครัวอัจฉริยะเพื่อการแนะนำเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่เหลือในตู้เย็น ที่พัฒนาจากคอมพิวเตอร์วิทัศน์และเทคนิคอิงกฎเกณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธายุกร ดั่งเกษี, ฌริฐศิลป์ โสภา, ขุนเขา มั่งมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประชากร 870 ล้านคนทั่วโลก กำลังเผชิญกับความหิวโหย ในขณะที่แต่ละปียังมีอาหารเหลือทิ้ง

จำนวนมหาศาล โดยเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐอเมริกาที่ทิ้งอาหารมากกว่า 43 พันล้านปอนด์ต่อปีและใน

ประเทศไทยเอง จากสถิติของกรมควบคุมมลพิษในปี 2560 พบว่าปริมาณขยะอาหารคิดเป็น 64% ของปริมาณ

ขยะมูลฝอยทั้งหมด หรือคิดเป็น 254 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นเพียงปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บโดย

เทศบาลเท่านั้น ยังไม่รวมขยะอาหารจากภาคธุรกิจที่จ้าง บริษัทเอกชนดำเนินการ

สาเหตุและที่มาของปัญหาการเกิดอาหารเหลือทิ้งนั้นเกิดจากผักผลไม้ที่ทำมาตกแต่งจาน อาหารที่เหลือ

จากการบริโภคทั้งในครัวเรือน อาหารที่เหลือจากการจำหน่ายในร้านค้าปลีก อาหารบุฟเฟ่ต์ และอีกหนึ่งสาเหตุ

หลักคือการปล่อยอาหารเน่าเสียหรือการปล่อยให้อาหารหมดอายุ เนื่องจากเมื่อนำของสด วัตถุดิบหรืออาหาร

ต่างๆเก็บใส่ตู้เย็น เมื่อมีการจัดเก็บที่ไม่ดีทำให้วัตถุดิบเหล่านั้นไม่ถูกหยิบมาใช้เพราะอาจอยู่ในส่วนลึกของตู้เย็น

หรือคิดไม่ออกว่าจะนำวัตถุดิบนั้นมาทำอะไร จึงเป็นการปล่อยให้อาหารหมดอายุไปโดยสื้นเชิง

คณะผู้จัดทำเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงได้คิดค้นแอพพลิเคชั่น RECHEF เป็นแอพพลิเคชั่นตรวจจับอาหารในตู้เย็นด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เเละเทคนิคอิงกฎเกณฑ์ พร้อมช่วยเเนะนำเมนูอาหารของผู้บริโภคด้วยวัตถุดิบที่มีเหลืออยู่ในตู้เย็นของผู้บริโภค พร้อมคำนวณคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ พร้อมแนะนำวัตถุดิบอาหารเพิ่มเติมที่สามารถสั่งซื้อโดยตรงผ่านแอพพลิเคชั่น