แอพธนาคารความดี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทกร วีระแสงพงษ์, เจษฎากร มหาผล, พนธกร ไชยเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมบูรณ์ ดวงพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมีระบบธนาคารความดีซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยหมั่นทำความดีโดยมีการเก็บคะแนนความดีซึ่งถ้ามีคะแนนไม่เพียงพอก็ไม่สามารถจบการศึกษาได้จึงทำให้นักเรียนทุกคนนั้นมีความกระตือรือร้นในการทำความดีแต่ระบบการทำความดีในปัจจุบันนั้นค่อนข้างยุ่งยากเพราะเก็บโดยใช้ใบฝากความดีในการกรอกข้อมูลการทำความดีและยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประทับตราไว้จากนั้นตอนเลิกเรียนคุณครูก็จะนำคะแนนที่ได้จากใบฝากความดีนั้นลงในระบบของโรงเรียนทำให้คุณครูที่กรอกข้อมูลนั้นใช้เวลาค่อนข้างมากในการเก็บข้อมูลความดีของนักเรียน ทางเราจึงได้ใช้โปรแกรม app sheet ในการสร้างแอพพลิเคชั่นโดยใช้ข้อมูลจากสเปรตชีต ซึ่งสเปรตชีตใช้เพื่อรับข้อมูลนักเรียนที่กรอกเข้าไว้และจะถูกเก็บไว้ในเอกสาร