แผ่นซีเมนต์จากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รมิดา โคตรพรหม, ช่อผกา พรหมพิทักษ์กุล, ธัชชัย ขันทีท้าว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง แผ่นซีเมนต์จากชานอ้อย

มีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตแผ่นซีเมนต์บอร์ดจากชานอ้อยสำหรับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  2. เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นซีเมนต์บอร์ดจากชานอ้อยสำหรับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  3. เพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล สัมประสิทธิ์การนำความร้อน ประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของแผ่นซีเมนต์บอร์ดจากชานอ้อยสำหรับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  4. เพื่อทดสอบการใช้งานจริงของแผ่นซีเมนต์บอร์ดจากชานอ้อยสำหรับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  5. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี แผ่นซีเมนต์บอร์ดจากชานอ้อยสำหรับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม