แผ่นกับดักล่อมดจากเชื้อราสายพันธุ์ Beauveria bassiana

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราพร พรศิลปกุล, สิริกร ไหลอุดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์