แผ่นใยไม้อัดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมทัตต์ จันทร์เทาว์, ณัฐณิชา ฟองอ่อน, นริศรา คุรุศาสตรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นใยไม้อัดจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร