ถุงเพาะชำชีวะภาพย่อยสลายได้จากวัสดุในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทูร คำปันติ๊บ, ปัณณรัตน์ วงษ์เวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุญเลิศ, กนกวรรณ ณ ลำพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพาะพันธุ์กล้าไม้ก่อนนำไปปลูกลงดิน เกษตรกรใช้ถุงดำในการเพาะเมล็ดและส่วนต่างๆ ของพืชที่ต้องการ เมื่อได้ต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วจึงย้ายลงดิน ในการย้ายต้นกล้าลงปลูกในดินจะต้องฉีกถุงดำออก อาจทำให้ระบบรากของพืชได้รับความกระทบกระเทือน ส่วนถุงดำผลิตจากพลาสติกพวกปิโตรเคมีซึ่งย่อยสลายยาก และส่งผลต่อปริมาณขยะพลาสติกจากภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการศึกษาถุงเพาะชำชีวภาพจากวัสดุในท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 เป็นการออกแบบถุงเพาะชำชีวภาพจากวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ ไมยราบ ผักตอบชวา และเกล็ดปลานิล และการทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของถุงเพาะชำชีวภาพจากวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ ความเหนียว การย่อยสลาย ค่าความเป็นกรด-เบสของดินที่ใช้ และการเจริญเติบโตของต้นกล้า