ประสิทธิภาพของกับดักต่อการดักจับและการตายของแมลงสาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไอศูรย์ จันจองคำ, วาริสสา สมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุญเลิศ, กนกวรรณ ณ ลำพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แมลงสาบเป็นพาหะสำคัญที่สามารถนำเชื้อโรคต่างๆ ติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะติดมากับขาหรือลำตัวแมลงสาบขณะออกหากินตามบริเวณที่สกปรก การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในการทำกับดักแมลงสาบ โดยศึกษาชนิดของใบพืช ได้แก่ ใบฝรั่ง ใบพลู และใบหูกวางในการทำกาวดักแมลงสาบ แล้วทดสอบคุณภาพทางด้านเนื้อสัมผัส ระยะเวลาในการแห้ง และความเค้นของกาวจากใบพืชแต่ละชนิด จากนั้นศึกษาชนิดของอาหาร (เหยื่อล่อ) ได้แก่ แป้ง น้ำตาล และนมผง แล้วศึกษาสีของกับดัก ได้แก่ สีเหลือง สีม่วง สีแดง และสีขาว ในการหาประสิทธิภาพของสีกับดักที่เหมาะสมในการดักจับแมลงสาบ โดยสังเกตจำนวน ระยะเวลาและพฤติกรรมของแมลงสาบที่เคลื่อนที่เข้าไปในกับดัก รวมทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างกับดักจากยางลีลาวดีต่ออาหาร (เหยื่อล่อ) ในอัตราส่วนต่างๆ ได้แก่ 1:5, 2:5 และ 3:5 และกับดักสำเร็จรูป โดยสังเกตพฤติกรรมของแมลงสาบ และอัตราการตายของแมลงสาบ แล้วเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างกับดักที่สร้างขึ้นกับกับดักสำเร็จรูป