ถังดักไขมันโดยใช้ใส้กรองจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา ใจพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์, สุทัศน์ บุญเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาน้ำเน่าเสียถือเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบัน และมักจะตามมาด้วยปัญหาท่อน้ำทิ้งที่อุดตันและไม่สามารถลำเลียงน้ำเสียได้อย่างมประสิทธิภาพ จึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของท่องน้ำทิ้งที่เกิดการอุดตันจากไขมันในน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งจากครัวเรือน

ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นถังดักไขมันโดยใช้ใส้กรองจากเส้นในธรรมชาติในการดูดซับไขมัน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และสามารถย่อยสลายได้ง่าย และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับไขมันของเส้นใยพืชแต่ละชนิด