อุปกรณ์ถอนต้นไมยราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร แก้วหนูนวล, ณภัทร แย้มยิ่ง, ณภัทร แซ่หวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ถอนต้นไมยราบโดยประดิษฐ์ในรูปแบบของที่สูบลม โดยใช้หลักการพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริงในการดึงต้นไมยราบขึ้นมา ซึ่งอุปกรณ์มีน้ำหนักเบาสะดวกสบายในการใช้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นการลดปริมาณต้นไมยราบซึ่งเป็นวัชพืชสำคัญ และทำการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์สามารถถอนต้นไมยราบได้มีประสิทธิภาพเท่าใดโดยนำอุปกรณ์ไปทดลองใช้ถอนต้นไมยราบภายในสนามหญ้า แล้วศึกษาความเร็วในการถอนต้นไมยราบ และดูความสมบูรณ์ของต้นที่ได้จากการถอน แล้วบันทึกผล นอกจากนี้ยังเป็นการใช้วัสดุทั่วไปในบ้านอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย