อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพดินแบบเบ็ดเสร็จ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรกร คงวงศ์, ธนภูมิ รักษาพราหมณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา ทิพย์ศรี, รุ่งดาว อ้นชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพดิน เพื่อใช้ในการเกษตร เพราะการตรวจสอบคุณภาพดินในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หลายชนิดในการเก็บตัวอย่าง และการส่งตัวอย่างดินไปยังห้องปฏิบัติการ ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะได้ผลสรุปกลับมายังตัวเกษตรกร ผู้จัดทำจึงคิดที่จะพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพดินได้ในอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายและลดต้นทุนให้เกษตรกร