อุปกรณ์บันทึกภาพสำหรับกล้องโทรทัศน์ผ่านระบบ IOT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดรัณภพ พรหมดนตรี, กษิดิ์เดช ธิรักษพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาทางดาราศาสตร์นั้นมีการศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวหรืออวกาศ ซึ่งในปัจจุบันนั้นเริ่มมี

ผู้คนสนใจในการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักดาราศาสตร์ที่สนใจในการดวงดาว และอวกาศ

หรือจะเป็นนักเรียนที่ศึกษาตามรายวิชา หรือจะเป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านดาราศาสตร์ ในการศึกษานั้น

กล้องโทรทรรศน์ หรือจะเรียกว่ากล้องดูดาว นับเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญสำหรับการ ใช้ศึกษา

ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดด้วยกัน คือ กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง กล้อง โทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง

และกล้องโทรทรรศน์ชนิดผสม แต่ก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือใช้ศึกษา ทางด้านดาราศาสตร์

แต่ในการใช้งานในปัจจุบัน ปัญหาที่ต้องเจอคือ การศึกษาโดยไม่สามารถเก็บ ภาพจากการศึกษาได้

และการมองด้วยตาเปล่า หากต้องศึกษาดวงดาวบางชนิด ก็อาจทำให้เกิด อันตรายต่อดวงตาได้

ทางผู้จัดทำจึงได้คิดค้น กล้องบันทึกภาพสำหรับกล้องโทรทรรศน์ผ่านระบบ IOT เพื่อช่วยอำนวย

ความสะดวกในการศึกษาเนื่องจากมีกล้องบันทึกภาพและส่งไปยังแอพพลิเคชันผ่านการทำงานของ บอร์ดควบคุม

ทั้งนี้เราไม่จำเป็นต้องมองด้วยตาเปล่าอีกด้วย และตัวอุปกรณ์มีรูปแบบกะทัดรัด พกพา สะดวก

ซึ่งอาจตอบโจทย์กับผู้ที่สนใจในการศึกษาแบบระยะยาว หรือกลุ่มนักเรียนที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูล

เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อไป