ศึกษาแสงสีที่มีผลต่อการเพื่มปริมาณมูลของไส้เดือนพันธ์African Night Crawler

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จัสมิน ผุดมี, ธนดล บุญญศิริวัฒน์, วศินี แพ่งอุทัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภาพ แก้วอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ชื่อโครงงาน : ผลการศึกษาแสงสีที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณมูลของไส้เดือนสายพันธุ์AF

ผู้จัดทำ : นายธนดล บุญญศิริวัฒน์ , น.ส.จัสมิน ผุดมี , น.ส.วศินี เเพ่งอุทัย

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายธีรภาพ แก้วอ่อน

สถานศึกษา : โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรรมประเทศไทยได้มีการใช้สารเคมีเป็นจำนวนมากเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและต่อตัวของมนุษย์เองทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและการใช้สารเคมีปริมาณมากทำให้เกษตรกรมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงมีการปฏิรูประบบเกษตรกรเพื่อจะพัฒนาระบบการผลิตให้มีความยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมกรการเกษตรพื้นฐานและเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย ทั้งในแง่ของการช่วยแก้ปัญหาความยากจน การช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาแสงสีที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณมูลของไส้เดือนสายพันธุ์AF เพื่อแสดงให้เห็นว่าการย่อยของไส้เดือนโดยใช้แสงสีเป็นการเพิ่มมูลของไส้เดือนโดยใช้แสงสีทั้งหมด 7 สี คือ ม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง ดำ และขาว เป็นการผลักดันเพื่อให้มีการเลี้ยงไส้เดือน และสามารถนำมูลไส้เดือนทำเป็นปุ๋ยชีวภาพทั้งด้านการเกษตรและด้านปศุสัตว์ ช่วยป้องกันโรคอหิวาห์และโรคระบาดต่างๆในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะ

ขั้นตอนการดำเนินงานนำไส้เดือนพันธ์AFมาเลี้ยงในกะละมังโดยให้อาหารในปริมาณเท่ากัน โดยแสงสีที่จะทดลองมีสีดำแสงขาว แสงสีม่วง แสงสีน้ำเงิน แสงสีเขียว แสงสีเหลือง แสงสีแดง โดยใช้กระดาษที่มีสีติดกับหลอดไฟหลอดเล็กเพื่อจำลองการให้แสงแก่ไส้เดือน รอวัดผลโดยจะใช้ปริมาณมูลไส้เดือนในการบ่งชี้ว่าแสงสีแบบไหนที่มีผลต่อปริมาณมูลของไส้เดือน