ผลของสารสกัดซาโปนินจากเปลือกเงาะ ต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ดอกขาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดรัณ วงศ์วัฒนะ, ปาณิสรา บุญทรง, เดชาธร ธรรมเรืองทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุษฎีพฤฒิ ชุ่มกลิ่น, ศิริพร จิ๋วสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรียาภัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการทดลองปลูกข้าวไร่พันธุ์ดอกขาม2ชุด โดยแบ่งเป็นชุดควบคุมและชุดทดลอง ชุดควบคุมจะทำการปลูกปกติ ส่วนชุดทดลองจะทำการรดน้ำสารละลายซาโปนินหลังจากเริ่มปลูกเป็นเวลา10วัน วันละครั้ง จากนั้นบันทึกผลการทดลอง ทุกๆ 5 วัน และติดตามการเจริญเติบโตของข้าวโดยเทียบกับต้นที่ไม่ได้ใส่สารซาโปนิน (ชุดควบคุม) โดยจะวัดการเจริญเติบโตของพันธุ์ดอกขาม จากความกว้าง ความยาวของใบ ความสูงของลำต้น ความยาวราก และ ปริมาณเมล็ดข้าวเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต