ผลของการใช้สารสกัดหยาบจากพืชในการควบคุมประชากรหอยเชอรี่ต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิวัตถ์ แก้วมา, นภชา ลัมยศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุญเลิศ, กนกวรรณ ณ ลำพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแพร่ระบาดของหอยเชอรี่นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับเกษตรกร เนื่องจากหอยเชอรี่สามารถเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกที่เป็นน้ำ ซึ่งพืชที่ถูกผลกระทบจากการทำลายของหอยเชอรี่มากที่สุดคือ ข้าว การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในการนำสารสกัดจากพืช ได้แก่ ฝักคูณ เอื้องหมายนา และเมล็ดมะกล่ำตาหนู มาใช้ในการควบคุมประชากรหอยเชอรี่ในนาข้าวทดแทนการใช้สารเคมี โดยการศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่เหมาะสม ได้แก่ เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์ และน้ำกลั่น ในการสกัดสารสกัดหยาบจากพืช จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชต่อการกำจัดหอยเชอรี่ในระยะการเจริญเติบโตต่างๆ ได้แก่ ระยะไข่หอย ลูกหอย และหอยตัวเต็มวัย และศึกษาถึงผลกระทบของสารสกัดหยาบจากพืชต่อการเจริญเติบโตของข้าว วัชพืช ได้แก่ แหน และผักแว่น และสัตว์เลือดเย็นบางชนิดที่พบในนาข้าว ได้แก่ ปลาช่อน ลูกอ๊อด และปูนา รวมทั้งศึกษาความสามารถในการปลดปล่อยสารสกัดหยาบจากพืชที่เคลือบผิวด้วยไฮโดรคอลลอยด์จากพืช ได้แก่ กัม มิวซีเลจ และสัตว์ ได้แก่ ไคโตซาน เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถนำผลจากการศึกษาไปใช้ในการควบคุมประชากรหอยเชอรี่ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลตอบแทนจากการทำนาให้สูงขึ้น