ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) และวงศ์ขิง (Zingiberaceae)เพื่อกำจัดมอดแป้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนมน เสมอเชื้อ, ชนิสรา เรือนสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัศน์ บุญเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กะเพรา (Lamiaceae) และพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae)เพื่อกำจัดมอดแป้ง มีจุดประสงค์เพื่อลดการเข้ามาทำลายหรือการปนเปื้อนของแมลงที่เป็นปัญหาของผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าว (Indica) ศึกษาผลของสารสกัดจากพืชวงศ์กะเพรา และวงศ์ขิง ส่งผลต่อพฤติกรรมของมอดแป้ง (Tribolium castaneum) แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อข้าว

วิธีการทดลองพบว่า 1) นำพืชวงศ์กะเพรา และพืชวงศ์ขิง มากลั่นด้วยไอน้ำหรือสกัดหยาบได้สารหอมระเหย 3) หยดสารหอมระเหยที่ได้ลงในกระดาษกรอง 4) ทดสอบกับมอดแป้ง 5) สังเกตพฤติกรรมมอดแป้ง 6) นำสารหอมระเหยที่สกัดได้ผสมกับปิโตรลาทัมและขี้ผึ้ง 7) บรรจุลงในซองตาข่ายหรือกล่องที่มีช่อง 8) นำไปใส่ไว้ในกล่องข้าวสารที่มีมอดแป้ง 9) สังเกตผลการทดลอง