การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล จันทรไพฑูรย์, กรวิชญ์ ปุจฉาการ, ธนวุฒิ เอกสกุลกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุมิตร สวนสุข, นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีประชากรเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมีการขยายพื้นที่อยู่อาศัยมีการใช้พลังงานที่ได้จากธรรมชาติทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เช่นการทำอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย ล้วนต้องพึ่งพาพลังงานทั้งสิ้นโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ทำให้พลังงานที่มีอยู่จำกัดค่อย ๆ หมดไป เราจึงต้องการสร้างพลังงานจากความร้อนต่างๆมาใช้ทดแทนพลังงานที่กำลังจะหมดไป