การสกัดไอออนลิเทียมโดยวัสดุซุปราโมเลคิวลาร์จากพิลลาร์แอรีนและประสิทธิภาพของการสกัดเมื่อผันแปรหมู่ฟังก์ชั้นและความยาวของสายคาร์บอน เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับการเปลี่ยนถ่ายสู่พลังงานสะอาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณทัต ว่องพยาบาล, ภทรธร ไพศาขมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันฐภัทร์ บุญช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The mass adoption of lithium-ion batteries in electric vehicles (EVs) has amplified concerns about limited lithium supplies and adverse environmental impacts from conventional lithium mining. Tapping unconventional lithium sources is imperative to ensure supply security for EVs while minimizing ecological damage. Industrial waste waters represent a promising yet underutilized lithium stream that could be leveraged to offset rising demand. This research designs optimized supramolecular structures for selective lithium capture from industrial wastewater, mitigating lithium waste. Pillar[5]arene scaffolds were synthesized with varied functional groups (2-amino benzene thiol, benzenethiol, thioacetate) and hydrocarbon arm's length to screen lithium binding performance versus Pillar[5]arenes with thiocyanate groups as controls. Analyses using H NMR, Ultraviolet Titration, and Job Plots will confirm successful molecular synthesis and lithium binding mechanisms. Moreover, lithium will be extracted from the Pillar[5]arenes after binding with lithium ions. These fundamental frameworks will guide further research to optimize Pillar [5]arene-based supramolecular assemblies for selective lithium capture on the industrial scale to benefit the environment and enhance the economical uses of lithium.