ถุงมืออัฉริยะอ่านอักษรเบรลล์ช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพัฒน์ ซอกดุลย์, วรเมธ สมุทรความ, นพวิชญ์ วิริยะศรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, อุษณีย์ น้อยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในปัจจุบันคนมีปัญหาทางสายตาส่วนมากไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาเบรลล์ได้ครอบคลุม คนพิการทางสายตาส่วนมาก ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างลำบากเพราะอักษรต้องใช้เวลาเรียนรู้นาน อักษรเบรลล์ (Braille) ทำให้พวกเขาอ่านออกเขียนได้เหมือนคนทั่วไป แต่ขณะที่วิธีสื่อสาร คำศัพท์ หรืออื่นๆ ในโลกที่มองเห็นด้วยตา ถูกสร้างและออกแบบใหม่อยู่ทุกวัน ผู้มีปัญหาทางสายตากลับยังติดอยู่ในระบบสื่อสารชนิดนี้มาเกือบ 2 ทศวรรษ ขณะมีแค่ 10 เปอร์เซ็นเท่านั้นที่สามารถอ่านอักษรเบรลล์ได้ถูกต้อง ดังนั้นกลุ่มของเราจึงได้จัดทำโครงงานถุงมืออัจฉริยะอ่านอักษรเบรลล์ช่วยผู้พิการทางสายตาด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยอ่านออกเสียงอักษรเบรลล์ให้กับผู้ป่วยทางสายตาในวัยเรียนในการอ่านคำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนตามสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6