ถ่านกัมมันต์จากเปลือกผลไม้เพื่อบำบัดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมยาวี มาทรง, ปณิดา ยิ้มช้อย, สุดารัตน์ ขุนสันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การทดลองการทำถ่านกัมมันต์จากเปลือกผลไม้เพื่อบำบัดน้ำครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ

1.ศึกษาคุณสมบัติของผักชีและเปลือกลำไยในการดูดโลหะหนัก 2. ศึกษาคุณภาพของถ่านกัมมันต์ในการบำบัดน้ำ 3. ศึกษาการบำบัดน้ำเสีย การดำเนินการทดลองมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเปลือกลำไยที่จะเผา หลังจากนั้นใส่เตาเผาปิดฝาแล้วนำทรายมากลบ เผาเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมสารละลายเหล็กมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมตัวดูดซับ