การสกัดสารสกัดหยาบที่สามารถมีฤทธิ์ต้านเชื้อรา Curvalaria lunata ในเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้า ในรูปแบบของแผ่นฟิล์มเคลือบเมล็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ สุวรรณประภา, นลิน ชายเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริศ คงเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเคลือบเมล็ดพันธุ์เป็นการนำพอลิเมอร์มาห่อหุ้มรอบๆ ผิวของเมล็ดพันธุ์อย่างเบาบาง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อนำพาสารออกฤทธิ์ชนิดต่างๆ ให้ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ เช่น สารป้องกันเชื้อรา และเป็นธาตุอาหารพืช ปัจจุบันเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์เป็นวิธีการหลักในกระบวนการผลิต เมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าและการส่งออก ซึ่งผู้จัดทำจะทำการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ(แซนโทน)จากเปลือกมังคุด ที่สามารถต้านเชื้อราCurvalaria lunata ที่ก่อให้เกิดโรคเมล็ดด่างในเมล็ดพันธ์ข้าว