การสกัดสารเพคตินจากเปลือกมะม่วงและเปลือกส้มเขียวหวาน เพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารทดแทนไขมันในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริสา เหล็กเพชร, ชัญญา พูลเขตกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน อาหารต่างๆมีส่วนประกอบของไขมันเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากบริโภคเป็นเวลานานก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำเปลือกมะม่วงและเปลือกส้มเขียวหวานมาสกัดสารเพคตินเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารทดแทนไขมันในอาหาร