การสกัดซิลิกาจากเถ้าลอยเพื่อทำการผลิตโซลาเซลล์แบบผลึกรวม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลนิกา บุญมี, วิชญ์วาณี แสนมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดคนึง คุ้มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์