การศึกษากลไกการป้องกันตัวของพืชตามธรรมชาติโดยใช้เชื้อราfusarium oxysporum

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาสกร เกษสุวรรณ, ณภัทร วัตโต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกุล บุญเพ็ญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการสุญเสียของผลผลิตจากโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและสารพิษจากเชื้อราเป็นปัญหา แต่การควบคุมความสูญเสียดังกล่าวด้วยวิธีการที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงศึกษากลไกการป้องกันของพืชจากเชื้อรา fusarium oxysporum เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดจากเชื้อราในพืช