การศึกษาการดูดซับน้ำของเซลลูโลสไฮโดรเจลจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร สุขผล, ยี่เฉิน หลิว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน, สุพัตรา ยี่สุ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาการดูดซับน้ำของเซลลูโลไฮโดรเจลจากวัสดุธรรมชาตื มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)เพื่อสังเคราะห์เซลลูโลสไฮโดรเจลจากผักตบชวาที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำ(2)เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำของพืช(3)เพื่อใช้ผักตบชวาที่เป็นมลภาวะทางน้ำเช่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด(4)เพื่อทราบอัตราส่วนระหว่างเซลลูโลสกับMBAที่ดีที่สุดในการสังเคราะห์ไฮโดรเจล ดำเนินการทดลองโดยน้ำผักตบชวามาสกัดเซลลูโลสแล้วนำไปผสมกับ N,N′-methylene bisacrylamide (MBA) เพื่อให้ มีความสามารถในการดูซับน้ำ แล้วจึงศึกษาอัตราส่วนขในการผสมกันระหว่างเซลลูโลสจากผักตบชวากับผสมกับ N,N′-methylene bisacrylamide (MBA