การวิเคราะห์และเลือกลงทุนหุ้นเบื้องต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรเทพ ไวยทรง, ศิกวิชญ์ สีสดเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา เขียวทอง, กาญจน์สุดา เรียงผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์