สูตรอาหารเลี้ยงจิ้งหรีดจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนสุดา เข็มรัมย์, สลิลทิพย์ แก้วเนตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิวรรณ กองมาศ, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการเลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มีปัญหาหลักคือต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีดมีราคาสูง ซึ่งมากกว่า 50% ของค่าการผลิตเป็นค่าอาหาร โดยค่าอาหารสำเร็จรูปของจิ้งหรีดจะอยู่ที่ 480 บาทต่อ 30 กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรนำอาหารเลี้ยงไก่มาทดแทน ซึ่งจิ้งหรีดจะเจริญเติบโตได้ช้ากว่าอาหารสำเร็จรูปทั่วไป ทั้งยังทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขณะบริโภคจิ้งหรีดอีกด้วย

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการลดต้นทุนเรื่องอาหาร โดยการหาแหล่งวัตถุดิบอื่นจากธรรมชาติที่มีต้นทุนไม่สูงมากมาทดแทน ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลพบว่า อาหารที่จิ้งหรีดกินจะเป็นพืชผักใบเขียวที่มนุษย์บริโภคโดยทั่วไป เช่น ผักตบชะวา ผักบุ้ง ข้าวโพด และฟักทอง ทั้งยังกินกาบกล้วย ใบกล้วยด้วย โดยจิ้งหรีดจะกินอาหารที่เป็นกากที่มีความชื้นเล็กน้อย ซึ่งจิ้งหรีดจะสามารถกินได้ดีกว่ากากแห้งๆไปเลย นอกจากนี้ พืชเหล่านี้ยังเป็นพืชที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น และมีต้นทุนที่ต่ำอีกด้วย จากข้อมูลดังกล่าว ผู้บริโภคจึงสนใจที่จะทำคิ้นค้นสูตรอาหารเลี้ยงจิ้งหรีดจากธรรมชาติ โดยใช้ผักตบชวา ใบมันสำปะหลัง และกากมะพร้าวเพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร ทั้งยังเพิ่มกำไรต่อกิโลกรัมเมื่อจำหน่ายอีกด้วย