สูตรสำเร็จของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ streptomyces sp. ในการควบคุมโรคหอมเลื้อยในหอมใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานันท์ ดอกจันทร์, ศิการ หนูสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลาวัลย์ ศิริสุข, ชยรพ คงดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมสูตรสำเร็จชนิดแกรนูลของเชื้อ streptomyces sp. ในการยับยั้ง colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหอมเลื้อยในหอมใหญ่ โดยศึกษาผลของสารประกอบในการผลิตสูตรสำเร็จต่อเชื้อ streptomyces sp. และ colletotrichum gloeosporioides และเตรียมสูตรสำเร็จชนิดแกรนูลที่ประกอบด้วย เซลล์แขวนลอยเชื้อ streptomyces sp. , lactose monohydrate , Polyvinylpyrrolidone(PVP-K30) , Sodium alginate และข้าวโพดบด จำนวน 4 สูตร ประเมินผลสูตรสำเร็จโดยการทดสอบความเป็นกรด-ด่าง , ความสามารถในการละลายน้ำ , ความสม่ำเสมอในการกระจายตัวของเชื้อปฏิปักษ์ และทดสอบความสามารถของสูตรสำเร็จในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา colletotrichum gloeosporioides