สเปรย์หอมยับยั้งเชื้อราและกลิ่นอับบนเสื้อผ้าจากพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธารา ศรีเสาวงค์, ภูมินทร์ สุวรรณทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในชีวิตประจำวันของมนุษย์มันประสบปัญหาของเชื้อราและกลิ่นอับจากเครื่องนุ่งห่ม(เสื้อผ้า) ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลักๆเช่น สภาพอากาศ บริเวณที่ตากอาจได้รับความร้อนไม่เพียงส่งผลทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งและทำให้ผู้สวมใส่ขาดความมั่นใจเพราะกลิ่นไม่พึงประสงค์ ข้าพเจ้าและสมาชิกจึงมีความคิดริเริ่มเกิดเป็นโครงงาน สเปรย์หอมยับยั้งเชื้อราและกลิ่นอับบนเสื้อผ้าจากพืชสมุนไพร เพื่มมาใช้แก้ปัญหาและต้องการให้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสเปรย์ใช้งานได้อย่างสะดวก และปลอดภัยโดยการใช้สารเคมีที่อันตรายให้น้อยที่สุดรวมถึงได้มีการนำเอาสารสกัดจากสมุนไพร อาทิเช่น ข่าและขิง มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งในส่วนของรายละเอียดขั้นตอนในการทดลอง ผู้จัดทำจะมีการนำสารสกัดจากทั้ง2 สมุนไพรมาทดสอบประสิทธิภาพเพื่อให้ได้สูตรที่ดีที่สุดในการนำมากำจัดเชื้อราและกลิ่นอับ