การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของต้นคูนในช่วงฤดูกาลต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างต้นคูนที่อยู่ในพื้นที่จราจรคับคั่งกับต้นคูนที่อยู่นอกพื้นที่จราจร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพร แก้วเจริญ, ณัชชา พิมใจใส, ชุติกาญจน์ ขัณฑ์ประภาพกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสา จุลโพธิ์, รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของต้นคูน Cassia fistula L. ตั้งแต่เริ่มจากการผลิใบ ผลัดใบ ผลิดอก ผลัดดอก และเริ่มผลิใบใหม่ ในฤดูกาลต่างๆ โดยฤดูร้อนจะเป็นการศึกษาช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนจะเป็นการศึกษาช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคมและฤดูหนาวจะเป็นการศึกษาช่วงกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ และในการศึกษาในครั้งนี้ยังสนใจศึกษาปัจจัยเพิ่มเติมด้านมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่มีการปลูกต้นคูนใน 2 บริเวณ ได้แก่ บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น กับบริเวณนอกพื้นที่จราจร โดยตรวจวัดอุณหภูมิอากาศ หาค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เก็บข้อมูลปริมาณเมฆปกคลุม และวัดอุณหภูมิดิน โดยใช้แอป Globe observer application ทำการตรวจวัดปริมาณธาตุอาหารในดินด้วยชุดทดสอบที่มีการปลูกต้นคูนทั้ง 2 บริเวณ และติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของต้นคูนโดยวัดความสูง เส้นรอบวงต้นคูน ขนาดตากิ่งและการพัฒนาของตากิ่ง ขนาดของตาดอกและการพัฒนาเป็นดอก ซึ่งการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของต้นคูน Cassia fistula L. ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลบ่งชี้ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นคูน Cassia fistula L. ในจังหวัดสุพรรณบุรี