การศึกษาการลดระยะเวลาการทำไข่แดงเค็มแข็งด้วยเทคนิคการเพิ่มความดัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชชา บริสุทธิ์, จรูญจิตต์ พรพิชาอัยยา, ศิรินนภัส แต้ธันยพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, ศุภจินต์ มีมุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาการทำผลิตภัณฑ์ไข่แดงเค็มแข็งเพื่อเพิ่มมูลค่าไข่เป็ดในภาวะไข่ล้นตลาดที่ใช้ระยะเวลานานและคุณภาพไม่สม่ำเสมอทำให้คณะผู้จัดทำโครงงานจัดทำโครงงานการศึกษาการลดระยะเวลาการทำไข่แดงเค็มแข็งด้วยเทคนิคการเพิ่มความดัน ผลการทดลองพบว่าภาชนะที่เหมาะสมในการทดลองคือขวดโหลพลาสติก (PET) ที่ทดความดันได้ 4 bar โดยไม่รั่วซึม ไข่เป็ดที่เหมาะสมต้องมีสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกัน สำหรับไข่ในการทดลองคือ ไข่เป็ดเบอร์ 1 อายุ 1-7 วัน มีน้ำหนักเฉลี่ย 75.8-78.2g ขนาดที่วัดได้ ตามแนวรีเฉลี่ย 6.2-6.6 cm ขนาดเฉลี่ยตามแนวขวาง 4.3-4.9 cm ระดับความหนาเฉลี่ย 3.2-3.4 เทียบกับแถบมาตรฐาน จมน้ำได้ 100% เปลือกไข่มีผิวเรียบ ร้อยละ 80 และมีสีขาวร้อยละ 80 ความเข้มข้นของสารละลายเกลือที่เหมาะสมต่อการทำไข่แดงเค็มแข็ง คือร้อยละ 28โดยมวล ใช้เวลาสั้นที่สุด เพียง 21-28 วันในการดองปกติ ความดันที่เหมาะสมสมต่อการทำไข่แดงเค็มแข็ง คือความดัน 1.0 bar และปริมาตรน้ำเกลือ 1000 ml จะทำให้ได้ไข่แดงเค็มแข็งในระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่ 7 วัน คุณภาพของไข่แดงเค็มแข็งที่ใช้ระบบความดัน กับการทำไข่แดงเค็มแข็งแบบอื่น ๆ พบว่าสมบัติการคงรูปทรงของไข่แดงเค็มเป็นทรงกลม สมบัติผิวเป็นมันเงา สีสดสม่ำเสมอเนื้อแน่น เหมือนกับไข่แดงเค็มดองเกลือไม่ใช้ความดันในระบบฟาร์ม และดีกว่าไข่เค็มที่ดองด้วยการพอกดิน